varos

سوژه؛ ابژه ؛تحليل گفتمان چالشهاي كورد و سياست و اسلام/به بهانه ي برگزاري روز حجاب در باشور و اعلام ش

یازدهم: سوژه و ابژه (Subject & Object)

دو مفهوم سوژه (Subject) و ابژه (Object) و مشتقات دیگر آن ها هم چون سابژکتیو (Subjective) و ابژکتیو(Objective) از پرکاربرد ترین مفاهیم فلسفی هستند که در گذر زمان معانی آن ها دستخوش تغییرات زیادی شده است، به …

از ایدئولوژی تا گفتمان: سوژه، قدرت و حقیقت

چکیده با اوج گرفتن مباحثات و مجادلات ناشی از چرخش پسامدرن و رواج رهیافت‌های پساساختارگرایی و پسامارکسیم در ادبیات علوم اجتماعی، مفاهیم ایدئولوژی، هژمونی، گفتمان، سوژه، قدرت و مقاومت به پرکاربردترین و مناقشه …

تحلیل گفتمان به مثابه یک روش تحقیق در علوم انسانی

تحليل گفتمان (Discourse Analysis) كه در زبان فارسي به «سخن كاوي »، « تحليل كلام» و « تحليل گفتار » نيز ترجمه شده است، يك گرايش بين رشته‌اي است كه از اواسط دهه ي 1960 تا اواسط دهه ي 1970 در پي تغييرا ت گسترده …

تحلیل گفتمان به مثابه یک روش تحقیق در علوم انسانی

در عمل تحلیل گفتمان در صدد کشف و تبیین ارتباط بین ساختار ديدگاه‌هاي فکری ـ اجتماعی و ساختارهای گفتمانی است (یار‌محمدی و خسروی نیک، 1382: 173). تحليل گفتمان به مثابه يك روش كيفي در علوم انسانی

مقاله تحلیل گفتمان انتقادی به مثابه روش پژوهشی نوین در …

یکی از نوین ترین روش های پژوهش در علوم سیاسی، روش تحلیل گفتمان است. تحلیل گفتمان به عنوان روشی پژوهشی، خاستگاهی در اندیشه های پست مدرنیسم و مکاتب پیشی… : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

برچسب‌ها:, , ,