varos

انشا از زبان یک درخت تنها در بیابان – پرشین جم

انشا از زبان یک درخت تنها در بیابان – از زبان درخت روزی روزگا ری درخت پیرو کهنسا لیکنارجاده ای دربیابانی زندگی میکرد او سالها بودکه به تنهای

از زبان درخت – نامردی

باید خیلی چیزها از این درخت یادبگیرم چون سالهاست که تواین بیابان . زندگی کرده است. یک روزی درخت کوچولو برای اینکه سرصحبت باز کند . گفت : ای درخت بزرگ شما چرابه تنهایی زندگی می کنید و چراپیش

انشا درباره درخت | ۷ انشا با موضوع درخت و درخت کاری،از …

9/23/2019 · انشا درباره درخت | ۷ انشا با موضوع درخت و درخت کاری ، از زبان یک درخت. انشا درباره درخت و درختکاری از آن موضوع انشاهای همیشگی در طول دوران تحصیل ابتدایی است ، دلیلش شاید اهمیت موضوع درخت و درختکاری برای جوامع ما و متوجه کردن دانش آموزن در مورد توجه به محیط زیست است . گذشته از …